ALPU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA AMİRLİĞİ KADROSU

REYHAN GÖCELİ- Zabıta Amir Vekili
ERDOĞAN GEZER - Zabıta Memuru
İBRAHİM ERDEM- Zabıta Memuru
RAMAZAN ÖMÜR PİŞKİN- Zabıta Memuru
EMRAH GÖKYER- Zabıta Memuru
EVREN KOKULU- Zabıta Memuru
BURHANETTİN VAR- Zabıta Memuru
ALAATTİN KALINAĞIL- Zabıta Memuru
SAMİ GICIR- Zabıta Memuru
ERDOĞAN BERK- Zabıta Memuru
SONER VAR- Zabıta Memuru

ALPU BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

Madde 1: Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi ve bu çerçevede; Belediye tarafından beldenin düzeni ve esenliği, sağlık ve temizliği, pazar yerlerinin nizam ve intizamı, belde halkının; yasam kalitesinin artırılması, imar, trafik, vb., mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları ile ticaretin geliştirilmesinin uyum içerisinde yürütülmesi ile belediye hizmetlerinin, mevzuata uygun ve sağlıklı bir biçimde devamı için; kanunların ve ilgili diğer mevzuatın, belediyeye verdiği yetki çerçevesinde; belediye emir ve yasaklarının konulması, uygulanması ve uymayanlar hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2: Bu Yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki tüm belde halkını, belde halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, belde halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm işyerleri ile belediye sınırları ve mücavir alanları içerisindeki; gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ve özel, tüm kurum ve kuruluşları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3: Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanun’un Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Belediye Zabıta Yönetmeliği ile belediyeler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 Madde 4:

Belediye         : Alpu Belediyesini,

Meclis             : Alpu Belediye Meclisini,

Encümen         : Alpu Belediye Encümenini,

Başkanlık        : Alpu Belediye Başkanlığını,

Başkan            : Alpu Belediye Başkanını,

Müdürlük        : Alpu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü,

Müdür             : Alpu Belediyesi Zabıta Müdürünü,

Zabıta             : Alpu Belediyesi Zabıtasını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Emir ve Yasaklar (Emre aykırı Davranıslar)

 Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Emir ve Yasaklar

 Madde 5:

5.1) Halkımızın vicdani ve dini duygularını suistimal ederek (dilencilik, yapmak, meydanlarda, sokaklarda mendil, çiçek, ciklet vb. Ürün satmak) haksız kazanç elde  etmek.

5.2) Konut bölgelerinde ve yakın çevresinde, gürültüye duyarlı diğer bölgelerde; yapım, tadilat ve hafriyat işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makinalarını kış saatinde 08.00-18.00, yaz saatinde 08.00-20.00, cumartesi günü kış saatinde 09.00-18.00, yaz saatinde 09.00-20.00 saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde belediyeden izin almadan kullanmak,

5.3) Yol, kaldırım, meydan, park, pazaryeri, mezarlıklar, umumi tuvalet, okul bahçesi, hastane ve ibadethanelerin avlularında, terminal, gar, telefon kulübeleri, bankamatikler gibi alanlarda alkollü içki içmek veya banklarda yatmak,

5.4) Kamuya ait çeşmelere, parklara, yeşil alanlara, spor alanlarına, ağaçlara, fidanlara; hayvan baglamak, çivi çakmak, yazı yazmak, resim çizmek veya tahrip etmek,

5.5) Yol, kaldırım, meydan, köprü gibi umuma mahsus yerler ile işhanı, pasaj gibi umumi binaların ve apartmanların ortak kullanım alanlarını işgal etmek,

5.6) Gerekli sağlık taramaları yapılmamış Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’te tanımlanan ev ve süs hayvanlarını ve her türlü yabani hayvanı evde veya bahçede beslemek, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya sahibinin elinde olsa bile etrafa zarar verecek şekilde hayvan gezdirmek ve bu gibi hayvanları başıboş bırakmak,

5.7) Çevreyi rahatsız edecek şekilde, yüksek sesle bağırmak, müzik dinlemek,  klakson çalmak, şehir içerisinde izin almaksızın ramazan davulu çalmak, durarak veya gezerek, ses yükseltici cihazla veya cihazsız, satıcılık ve ilan-reklam yapmak,

5.8) Her türlü spor sahalarında ve açık alanlarda, çevre sakinlerinin sağlığını ve huzurunu olumsuz etkileyecek fiillerde bulunmak.

İmar ile İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 6:

6.1) İnşaatların görünür alanlarına tanıtıcı levha asmamak veya bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak,

6.2) Binaların tamamını veya kör cephe dahil herhangi bir cephesini kısmen veya tamamen sıvasız veya boyasız bırakmak, (yapılmadığı taktirde belediyece yapılarak, masrafları mal sahibinden tahsil  edilir.)

6.3) Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellere tecavüz edecek şekilde baca çıkarmak,

6.4) İlçe merkezi ve ilçe sınırları içerisinde yer alan tüm mahalleler dahil olmak üzere mücavir alan dışında, büyük ve küçükbaş hayvan beslemek, ağıl ve ahır yapmak, yine şehir içinde bulunan ev ve apartmanların bahçelerinde veya farklı yerlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak, (daha önce ruhsatlı yapılmış yerler hariç)

6.5) İnşaat halindeki tamamlanmamış binalar, yıkılacak derecedeki binalar ile içinde oturulamayacak kadar harabe yapılar için sahipleri tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması,

6.6) Meydan, yol ve yaya kaldırımlarında; her türlü tamirat ve hafriyatta, gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması ve gerekli levha ve işaretlerinin konulmaması,

6.7) Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde, yapılan hafriyat, altyapı, inşaat vb. çalışmalar esnasında; açılan çukurların, çökeltme havuzlarının ve sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen vb. çukurların; üzerlerini kapatmamak, etrafına gerekli emniyet tedbirlerini almamak,

6.8) Mesken ve işyerleri önüne proje dışı ilave sundurma ve benzerlerini yapmak,

6.9) Yaya ve araç trafiğini aksatacak biçimde, mülkiyet sınırı dışına taşarak, merdiven veya kademeli girişler yapmak,

6.10) Mesken ve işyerlerinin dış cephelerine takılan klimaların sularını ve balkon korkulukları ile pencere dışına konulan saksıların sularını açığa akıtmak,

6.11) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi sularının, akıntı ve sızıntısını önlemeye yönelik tedbir almamak,

6.12) Cadde, sokak ve kaldırımlara izin almadan, izin alınsa bile gerekli güvenlik tedbirlerini almadan kömür, kum, çakıl, vb. malzeme dökmek veya bekletmek,

6.13) Konutlarda, bodrum ve emsali yerlerde kolaylıkla yanabilen şeyleri biriktirmek, koku yapıcı maddeleri depo etmek, konut ve işyerlerinde hurda eşya ve atıklarını izin almadan yakmak,

6.14) Binalar yıkılırken gerekli güvenlik önlemlerini almamak,

6.15) Boş arsa içinde çadır veya buna benzer barakalar yapmak. (Arsadaki olumsuzluklar arsa sahibi tarafından ihtara rağmen giderilmediği takdirde Belediye tarafından gerekli düzenlemeler yapılır ve masrafları ilgilisinden tahsil edilir)

Sağlık ve Çevre İle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 7:

7.1) Umuma açık eğlence yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, kamu binalarında, cadde, sokak, yol, meydan, genel taşıt araçları, park ve bahçelerde, kamuya açık diğer yerlerde; yere tükürmek, sümkürmek, buralara izmarit, kağıt mendil, peçete, kuruyemiş kabuğu ve her türlü kirletici maddeleri atmak halkı tiksindirecek ve sağlığını bozacak eylem ve davranışlarda bulunmak, bu gibi yerlere kirli, kötü kokulu ve iğrendirici kıyafetle girmek.

7.2) İlçe merkezi ve ilçe sınırları içerisinde yer alan tüm mahalleler dahil olmak üzere  mücavir alan dışında gübre depolamak, tüm kentte etrafı kirletecek veya kötü koku nesredecek deri,hayvan küspesi, mısır slajı, paçavra vs. sermek, dökmek veya kurutmak,

7.3) Her çeşit eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri veya taşınması sırasında etrafı kirletmek veya tahrip etmek,

7.4) Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan çöpleri atmak ve çöp kaplarının dışına çöp bırakmak, (Cam bölümüne cam, kâğıt bölümüne kâğıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler harici çöplerin atılması gibi)

7.5) İlçe merkezi ve mahallelerinde bulunan çöp bidonlarının içine etrafı aşırı derecede rahatsız edecek şekilde kötü koku salgılayan maddeler atmak,( Hayval ölüsü,sakatat vb.)

7.6) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkamak veya kötü koku nesreden maddeler atmak veya dökmek,

7.7) Kanalizasyon ve kanal temizliği için izinsiz baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak,

7.8) Binaların çatı suları ile varsa bahçe ve bina altındaki yeraltı (drenaj) sularının giderlerini kanalizasyon şebekesine bağlamak,

7.9) İşyerleri ve işletmeler tarafından kanal bağlantı izin belgeleri (Evsel Atıksu Bağlantı İzin Belgesi, Bağlantı Kalite Kontrol Belgesi) alınmadan kanalizasyon Şebekesine bağlantı yapmak,

7.10) Kanalizasyon deşarj limitlerini sağlamadan ve endüstriyel nitelikli atıksuyu bulunan tüm işletmelerin atıksularını ön arıtmadan geçirmeden kanalizasyon sebekesine deşarj etmek.

7.11) Belediyeye haber vermeden kaldırım bozmak, foseptik çukur açmak, evinin lavobo giderini umumi kanala, sulama kanalına, cadde ve sokaklara sızdırma kuyularına bağlamak ve akıtmak yasaktır.

7.12) Özel olarak çalışan tüm vidanjörlerin Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi dışında kanala herhangi bir noktadan döküm yapması,

7.13) İzinsiz olarak tüm yapıların ve binaların, yeraltı ve yer üstü geçitlerinin, eğitim ve öğretim kurumlarının ve her türlü ibadet yerlerinin yüzeylerini, duvarlarını, cadde ve sokakları, tretuvarları, kent mobilyalarını, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek ve kirletmek,

7.14) İlçemiz sınırları içerisinde yer alan bütün mahallelerde ve ilçe merkezinde sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde araç, halı gibi şeyleri yıkamak, binalardan dışarı halı vb. şeyleri sarkıtarak çırpmak,

7.15) Mesken ve işyerleri temizlenirken kirli, çamurlu ve atık sularını kaldırımlara, yola akıtmak,

7.16) Hayvan pazarı ve izin verilen alanlar dışında hayvan alım ve satımı yapmak,

7.17) Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışık mahallerinden; sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına ve damlarına; çöp, kâğıt, yemek atıkları, bulaşık ve benzeri şeyleri atmak, araçlardan çöp atmak,

7.18) Toprak, kum, mıcır, kömür tozu ve talaş gibi maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine imkan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçmasına engel olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek,

7.19) Çok katlı bina ve apartmanlarda çöp torbası vb. türden atıklar ile bilumum eşyaları merdivenin kullanımını engelleyecek şekilde bırakmak,

7.20) Konut bölgelerindeki işyerlerinde; soğutucu motor, fan, klima vb. cihazların, konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde gerekli ses ve ısı yalıtımını yaptırmamak,

7.21) Kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız edecek, tiksindirecek, çöp, sakatat ve yaş deriyi açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkları yerlere dökmek veya dökülmesine sebep olmak,

7.22) Park, bahçe, yol, kaldırım gibi kamuya ait ortak kullanım alanlarına çerez kabukları, izmarit ve sakız ile her türlü çöpü atarak çevrenin kirletilmesine sebep olmak,

7.23) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya gömmek,

7.24) Temizlik aracı geliş saatine kadar çöpleri sızdırmaz plastik çöp konteyneri içinde muhafaza etmemek ve çöp aracı geçiş saatleri dışında cadde ve sokaklara çöp çıkarmak,

7.25) İlçemiz ve ilçe sınırları içerisinde yer alan bütün mahalleler dahil olmak üzere mücavir alan dışında, umumi çesmelerden motorlu araçlar ve bunlara bağlı ekipmanlarla veya hortumla herhangi bir amaçla su almak, çeşmenin etrafını kirletmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak,

7.26) Her türlü moloz, hafriyat ve katı atığı geri dönüşüm tesisleri, katı atık tesisleri veya belediye ve kamu kurumlarınca belirlenen döküm sahaları dışındaki alanlara dökmek,

7.27) Hafriyat toprağı, yıkıntı ve moloz nakliyesi sırasında gerekli önlemleri almamak, yolları kirletmek kamu mallarına (yaya kaldırımı, asvalt vs. ) zarar vermek. Hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı ve atıklarını depolama alnlarına dökmemek.

7.28) Belediyeden gerekli izinleri almaksızın yol, kaldırım ve meydanlarda kazı yapmak,

7.29) Boş arsalardaki yabani ot ve malzemelerle ilgili yangına karşı gerekli önlemleri almamak, kurumuş yabani otların temizliğini yapmamak (Yapılmadığı taktirde arsa belediye tarafından temizlenir ve temizleme masrafı arsa sahibinden alınır.) boş arsalara izinsiz malzeme koymak ve depolamak.

7.30) İlçe merkezi ve ilçe sınırları içerisinde yer alan tüm mahalleler dahil olmak üzere el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri izinsiz toplamak veya depo etmek,

7.31) İlçe merkezi ve ilçe sınırları içerisinde yer alan tüm mahallelerde dahil olmak üzere sokak aralarında anons cihazlarıyla veya yüksek sesle bağırmak suretiyle seyyar satıcılık yapmak,halkı rahatsız etmek.

7.32)  İlçe merkezi ve ilçe sınırları içerisinde yer alan bütün mahallelerde ki çöp bidonlarının içindeki çöpleri yakmak, çöp bidonlarına zarar vermek.

7.33) Belediyece belirlenen çöp konteynırlarının yerlerini belediyeye danışmadan değiştirmek.

7.34) Porsuk çayını ve akarsuları her ne suretle olursa olsun kirletmek, balık tutmak ve balıklara zarar vermek.

Trafik İle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 8:

8.1) Ticari taksileri yolcu alma amaçlı, durak harici bölgelerde park etmek,

8.2) Kavsak ve sinyalizasyon lambalarına 15 metrelik mesafede, park yasağı ve araç çekim bölgelerine, kaldırımlara, yaya geçitlerine, otobüs ve minibüs duraklarına, engelli park yerlerine ve engelli rampalarının önüne araç park etmek,

8.3) Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik vb. şeyler koymak ya da herhangi bir maksat ile fiziki engel oluşturmak,

8.4) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu ya da motorsuz araçlar ile durmak, park etmek ya da bekleme yapmak,

8.5) Belediye sınırları içerisinde toplu taşıma araçları ile yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde indirme ve bindirme yapmak, bekleme yapmak veya park etmek,

8.6) İşyerlerinin önlerine, kaldırım veya yola, yaya ve sürücülerin dikkatini bozacak şekilde, lazer ve ışıldak vb. elemanları koymak,

8.7) Tespit edilen bölgelere belirlenen saatler dışında ağır vasıtalarla girmek veya park etmek,

8.8) İzin verilen alanlar dışında, şehirlerarası ve il içi çalışan toplu ulaşım araçları tarafından terminal haricinde yolcu indirmek veya yolcu almak,

8.9) Toplu taşıma araçları ile; ilgili kurullarca tayin ve tespit edilen güzergâhların dışına çıkarak taşıma yapmak,

8.10) İtfaiyeye ait yangın muslukları ve belediye araçlarının su aldığı depoları engelleyecek şekilde araç park etmek,

8.11) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi tehlikeli madde taşıyan ve nakleden araçlar ile meskûn mahallerde, sokak aralarında veya halkın yoğun bulunduğu alanlarda uzun süreli bekleme yapmak veya park etmek,

8.12) Belediye çalışma alanına aracını park etmek, alınan güvenlik önlemlerine zarar vermek,

8.13) Pazaryerlerinde tezgâh arkasına ve sabit pazarın dış kısmındaki yollara araçlarını gelişi güzel park ederek yaya trafiğini engellemek,

8.14) Belirlenen saatler dışında, yükleme, taşıma ve boşaltma yapmak, bu çalışmalarını trafik akışına engel olacak, halkı rahatsız edecek ve çevreye zarar verecek şekilde yapmak, işlem bittikten sonra çevreyi  temiz bırakmamak.

Pazar Yerleri İle ilgili Emir ve Yasaklar

Madde 9:

9.1) Belediye tarafından pazaryeri olarak belirlenmiş alanların dışında tezgâh açmak,

9.2) Pazarcı esnafı tarafından Hal Denetim Ekibi ve Belediye Zabıta Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde sattığı ürünün faturasını, irsaliyesini vb. belgeleri ibraz etmemek,

9.3) Tahsisli alanlarda tahsisli yerin estetik görünümünü bozacak şekilde çadır ipi bağlamak, direk dikmek, demir çakmak, ateş yakmak, açık pazarlarda müstakil bina dükkân ve kamu kuruluşu binalarına çadır ipi bağlamak, kişi ve kurumları rahatsız etmek,

9.4) Pazaryerinde toptan mal satmak,

9.5) Esnafın tezgah düzenlemesinde komşu esnafın satış yapmasını engelleyecek şekilde malını (taşkın şekilde) sergilemek, tezgahını ileri çıkararak komşu tezgahının önünü kapatmak,

9.6) Tahsisli alanı ve çevresini temiz tutmamak, hususi çöp kabı veya poşeti bulundurmamak ve çöplerini toplamamak,

9.7) Pazarcı esnafı kimlik veya yaka kartını takmamak ve sağlık muayene cüzdanını yanında bulundurmamak,

9.8) Semt pazarlarında kendi yetiştirdiği sebze veya meyveyi satanların belediyece verilen fotoğraflı müstahsil belgesini bulundurmamaları,

9.9) Pazarcı esnafı tarafından pazarda genel ahlak kurallarına uygun düşmeyen tarzda hareket, söz ve davranışta bulunmak,

9.10) Pazaryerlerinde kanatlı hayvan satışı yapmak,

9.11) Pazaryerindeki belediye personeline hakaret etmek,

9.12) Tarihi geçmiş, çürümüş, bozulmuş veya sağlığa aykırı gıda maddesi satışı yapmak,

9.13) Pazara giriş-çıkış saatlerine riayet etmemek,

9.14) Tezgâhındaki ürünlere fiyatını belirten etiket koymamak, müşteriyi aldatıcı şekilde ifadeler yazmak,

9.15) Pazaryerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle satış yapmak,

9.16) Pazarcı esnafı tarafından alkollü olarak tezgâh açmak veya tezgâh bölgesinde bulunmak,

9.17) Yer işgaliye ücretini zamanında ödememek,

9.18) Pazaryerinde uygunsuz kıyafetle satış yapmak (atletli veya yarı çıplak),

9.19) Pazaryerinde iştigal konuşu dışında faaliyette bulunmak,

9.20) Kapalı pazarlarda dükkân önüne tezgâh açarak satış yapmak,

9.21) Pazarın açılış ve kapanış saatleri dışında satış yapmak ve bulunmak,

9.22) Kavun, karpuz vb. sezonluk ürünlerin satış yeri için Alpu Belediyesinden veya Belediyenin pazaryerlerini işletme yetkisi verdiği kurum ya da kuruluşundan izin almamak, izin belgesinde yazılı ürünler dışında satış yapmak,

9.23) Bozuk, kırık, ayarsız teraziler kullanmak veya eksik tartmak,

İşyerleri ile ilgili emir ve yasaklar

Madde 10:

10.1) Canlı müzik izni olan yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde faaliyette bulunmak,

10.2) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde belediyenin ruhsat veren makamı tarafından hazırlanmış ve tasdik edilmiş teftiş defteri bulundurmamak,

10.3) Gıda satışı yapılan iş yerlerinde çalışan personelin sağlık raporu ya da sağlık muayene cüzdanlarını bulundurmamak ve yasal süresinde vize yaptırmamak,

10.4) İşyerleri için belediyelerin belirlemiş olduğu açma kapama saatlerine riayet etmemek,

10.5) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan, işyeri açmak ve çalıştırmak,

10.6) İşyerinde, mevzuatta belirtilen standart ve ebatta, periyodik muayenesi yapılmış, yangın söndürme cihazı bulundurmamak,

10.7) İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet ile tali faaliyetlerin dışında ruhsata aykırı işleri yapmak,

10.8) İşyerlerinin; fiziki durumlarını, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alındıktan sonra değiştirmek,

10.9) Satışta kullanılan ölçü ve tartı aletlerini, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde, damgalattırmamak,

10.10) Mesul müdür mecburiyeti bulunan işyerlerinde; mesul müdür bulundurmamak veya mesul müdür belgesi almamak,

10.11) Açıkta ekmek taşımak, işyerlerinin dışında ve açıkta ekmek bulundurmak veya satmak,

10.12) İşyerinde çalışanların, işkollarına göre belirlenmiş iş elbiselerini giymemeleri ve temiz tutmamaları,

10.13) İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri almamak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulundurmamak,

10.14) İşyerlerinin ruhsat, vergi levhası ve fiyat listelerini görünür yere asmamak,

10.15) Gramaja tabi gıda maddelerinden ekmek, pide, simit vb. noksan gramajlı olarak imal etmek ve satmak, (noksan gramajlı ürünler müsadere edilerek makbuz karşılığı hayır kurumlarına teslim  edilir.)

10.16) Et ve balıkların satışa hazırlandığı kısımları şeffaf ve müşteriler tarafından görülebilir şekilde düzenlememek,

10.17) Gıda ile ilgili işyerlerini zararlı canlılar ile toz ve duman gibi çevresel kirleticilerin girmesini önleyecek biçimde tesis etmemek veya bu şekilde muhafaza etmemek,

10.18) İşyerlerinin genel temizliğine dikkat etmemek.

10.19) İşyerlerinin önüne ve etrafına masa, sandalye, vb maddeler koyarak kötü görüntü oluşturmak ve kaldırımları işgal  etmek.

10.20) Şehir içerisinde, büfe, bakkal, tekel bayii vb. iş yerlerinin önünde içerisinde ve civarında alkollü içki içilmesi ve içilmesine müsade edilmesi.

İlan ve Reklam İle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 11:

11.1) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan alanlarındaki reklam tanıtım unsurları (totem vb.) için Alpu Belediyesinden izin almadan uygulama yapmak,

11.2) Belediyenin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stant kurmak, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtmak,

11.3) Fuar alanı, park, meydan ve umuma mahsus yerlerde, belediyeden gerekli çalışma izni almadan, stant açmak ve gösterilen yerler dışında faaliyet göstermek,

11.4) Belediyece belirlenmiş yerler dışında her türlü reklam bezleri, afiş ve benzerlerini asmak,

11.5) Belediye sınırları içerisinde Alpu Belediyesi İlan Reklam Yönetmeliği’ne aykırı olarak ilan ve reklam yapmak

 

Diğer Emir Ve Yasaklar

Madde 12:

12.1) Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat ve araçlarını bozmak, kırmak, düşürmek, yerlerini değiştirrmek,

12.2) Belediyeden izin alınmaksızın işyerleri önüne tente, siperlik yapmak, tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları dikmek ve bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek,

12.3) Eğlence mekânları haricindeki yerlerde ve açık alanlarda belediyeden izin almadan herhangi bir eğlence, şenlik, panayır vb. organizasyon düzenlemek,

12.4) Mezarlıklarda her ne şekilde olursa olsun, ziyaretçilerin huzurunu bozmak ve mezarlıklara zarar vermek, kabirlere karşı saygısız davranışlarda bulunmak,

12.5) Güneş battıktan sonra, izinsiz olarak her ne sebeple olursa olsun mezarlıklara girmek,

12.6) Belediyeden izin almadan mezarlık içinde buğday, toprak, çiçek vs. satışı yapmak, ücret karşılığı mezar üzerlerinde düzenleme yapmak,

12.7) Mezarlıklarda cenaze töreni esnasında cenaze yakınlarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmak,

12.8) Belediyeye ait yaya yollarını, asfalt, karo taşlarını, bordür taşlarını kırmak, bozmak, tahrip etmek ve asfalt vasfını bozmak, (yapılan hasar ayrıca hesaplanarak tahsil edilir)

12.9) Park ve bahçelerdeki her türlü eşya, spor aletleri, oyuncak ve benzeri malzemeleri bozmak, kirletmek, yerinden oynatmak, çizmek, kırmak, yazı yazmak,

12.10) Şehir içerisindeki belediyeye ait trafik sinyalizasyon ve aydınlatma lambalarını, trafik işaret ve sokak levhalarını, belediye ses yayın cihazlarını, otobüs durak ve tabelalarını, çöp kutularını vb. kamu mallarını kırmak, bozmak, yerlerini değiştirmek, (yapılan hasar ayrıca hesaplanarak tahsil edilir)

12.11) Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyasal maddeler satan işyerlerinde izin belgelerinde veya özel mevzuatlarında gösterilen ölçülerden fazla madde bulundurmak,

12.12) Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen parlayan ve patlayan maddeler satan işyerlerinin, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve tüp satışı bayilik sözleşmesi olmayan diğer işyerlerine tüp tedarik ederek satış yaptırılmasını sağlamak

12.13) Cadde, sokak ve meydanlarda ne suretle olursa olsun katı veya sıvı yakıtlar yakmak,

12.14) Ekmek ve ekmek çeşitleri; fırın, market, bakkal vb. yerlerde kapalı camekânlarda satış yapmamak, seyyar olarak ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışını yapmak,

12.15) Şehir dâhilinde tüm binaların ısıtılmasında; yetkili kurumlarca belirlenen türde yakıt kullanılmaması ve yakma işleminin ehliyetli kişilerce yapılmaması, bu konuda alınacak kurum kararlarına uyulmaması,

12.16) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerlere tente olarak hasır, çuval, bez vb. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak,

12.17) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanlığı ve Valilik emir ve yasakları ile çıkarılan yönetmeliklere  uymamak.

12.18) Belediyemiz zabıta ve diğer hizmet birimlerini asılsız ve kayda değer olmayan ihbarlarla meşgul  etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cezai Hükümler

Madde: 13:

13.1) Bu yönetmelikte belirlenen kurallar ile emir ve yasaklara uyulup uyulmadığının denetimini belediye zabıtası  yapar.

13.2) Bu yönetmelikte, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inci ve 12 nci maddelerde yer alan, 123 adet emir ve yasağı içeren fiilleri işleyenlere 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesi (Emre aykırı davranış) uygulanır.

13.3) Belediye encümeni kararı ile verilen idari para cezası veya cezalarına rağmen, emre aykırı davranışın devam etmesi durumunda; 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesine göre, “yasaklanan faaliyetin menine karar verilir” amir hükmünden hareketle; yasaklanan faaliyetin men cezası ancak işyerinin kapatılması suretiyle yerine getirilebileceğinden ve aksi halde cezanın uygulanması mümkün olamayacağından; belediye encümeni kararıyla ve süresini de belediye encümeninin belirleyeceği işyeri kapatma (ticaret ve sanattan men) cezası verilir.

13.4) İşyeri Açma ve Çalısma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan, işyeri açılamaz ve  çalıştırılamaz.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda işyeri açıldığının tespiti halinde, açılan işyerlerine ruhsatlandırılması için 20  gün süre verilir. Süre sonunda ruhsat alınmamış ise işyeri mühürlenerek  kapatılır.

13.5) Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerin, bir kısmını veya tamamını başkalarına kiralayan, devreden ve amacı dışında kullananlara; 1608 sayılı Kanun’un, 5728 sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesine göre, belediye encümeni kararıyla idarî para cezası uygulanır ve söz konusu tahsis hakkı iptal edilir.

13.6) Kamu mallarına zarar verenlerin; verdiği zararın bedeli, belediye encümeni kararıyla, 6183 sayılı Kanuna göre, zarar verenden tahsil edilir, ayrıca 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesine göre belediye encümeni kararı ile idarî para cezası verilir.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Son Hükümler

 Yükümlülük

Madde 14: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs; Belediyenin Kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla yükümlüdür.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 15: Belediye Meclisinin 04/05/2011 tarih ve 30 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Belediye Zabıta Tembihnamesi Alpu Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 16: Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer mevzuata göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 17: Bu yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabulünden sonra belediyenin internet sitesi ve diğer yayın usullerle yayımlanması ile yürürlüğe girer.

Yürütme

 Madde 18: Bu yönetmelik hükümlerini Alpu Belediye Başkanı yürütür.

ALPU BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ Belediye Meclisimizin 02/07/2015 tarih ve 2015/56 sayılı kararıyla kabul edilerek,yürürlüğe girmiştir.

Harita'da Alpu

Sosyal Medya

facebooksayfası

 

twittersayfası

 

instagramsayfası

İletişim Bilgileri

  • Adres: Fevzipaşa Mahallesi Kurtuluş Caddesi No:5 ALPU
  • Tel: +90 (222) 511 23 13